Bikes:

My '97 Kona Muni-Mula.

kona1.jpg (151873 bytes)

 

kona2.jpg (152375 bytes)